Umyślne bankructwo – celowe doprowadzenie do upadłości firmy – konsekwencje

Umyślne bankructwo – celowe doprowadzenie do upadłości firmy – konsekwencje

Celowe doprowadzenie do upadłości firmy przez dłużnika jest karalne na gruncie przepisów kodeksu karnego. W celu ochrony interesów ekonomicznych wierzycieli oraz zasad uczciwego obrotu stypizowano w art. 301 k.k. czyny, których czynność sprawcza polega na udaremnieniu lub ograniczeniu zaspokojenia wierzycieli poprzez utworzenie nowej jednostki gospodarczej i przeniesienie na nią składników swojego majątku lub doprowadzeniu się […]