Czy można fotografować psa i rozpowszechniać zdjęcia bez zgody właściciela?

Czy można fotografować psa i rozpowszechniać zdjęcia bez zgody właściciela?

Czy można fotografować psa i rozpowszechniać zdjęcia bez zgody właściciela? Czy przysługuje właścicielowi wynagrodzenie za utrwalenie i szczególnie komercyjne rozpowszechnianie wizerunku rzeczy? W odpowiedzi na tak postawione pytanie należy w pierwszej kolejności rozważyć czy istnieje w świetle prawa polskiego wizerunek psa i czy z tego tytułu przysługuje mu ochrona. Wizerunek pełni funkcję identyfikacyjną, zaś osoba […]

Skierowanie do mediacji przez sąd pracy

Skierowanie do mediacji przez sąd pracy

Do rozwiązania sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą może dojść w wyniku przeprowadzenia mediacji. Pozwala ona na rozwiązanie rzeczywistego konfliktu między stronami, bez podziału na stronę wygraną czy przegraną, który jest zasadniczy w rozstrzygnięciu sporu przez sąd powszechny. Mediacja może być prowadzona również po wniesieniu pozwu do sądu pracy. Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania mediacyjnego jest skierowanie […]

Umyślne bankructwo – celowe doprowadzenie do upadłości firmy – konsekwencje

Umyślne bankructwo – celowe doprowadzenie do upadłości firmy – konsekwencje

Celowe doprowadzenie do upadłości firmy przez dłużnika jest karalne na gruncie przepisów kodeksu karnego. W celu ochrony interesów ekonomicznych wierzycieli oraz zasad uczciwego obrotu stypizowano w art. 301 k.k. czyny, których czynność sprawcza polega na udaremnieniu lub ograniczeniu zaspokojenia wierzycieli poprzez utworzenie nowej jednostki gospodarczej i przeniesienie na nią składników swojego majątku lub doprowadzeniu się […]