Co oferujemy?

Oferujemy Państwu szeroką obsługę prawną  z dziedzin :

1. Prawo cywilne i gospodarcze

 • doradzamy w sprawach związanych z zawieraniem różnego rodzaju umów, w tym w zakresie tworzenia, opiniowania i negocjacji umów,

 • świadczymy pomoc prawna przy sprawach spadkowych,

 • zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w zakresie spraw procesowych i pozaprocesowych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

2. Prawo nieruchomości

 • doradztwo w sporządzeniu umów związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, umów ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności,

 • doradztwo w sporządzeniu umów związanych z zarządzeniem nieruchomością, umów najmu, dzierżawy, użytkowania,

 • badanie nieruchomości koncentrujące się na analizie stanu prawnego w zakresie tytułu, obciążeń, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Prawo korporacyjne

 • audyty prawne podmiotów gospodarczych – ocena sytuacji formalno – prawnej danej jednostki, w tym analiza tytułów własności do nieruchomości, zabezpieczeń na majątku, udzielonych gwarancji, roszczeń czy toczących się postępowań

 • pomoc w realizacji procedur związanych ze zwoływaniem zgromadzeń oraz sporządzaniu projektów uchwał,

 • zakładanie spółek i prowadzenie postępowania rejestrowego

 • przekształcenia kapitałowe (podwyższenie/obniżenie kapitału, umorzenie akcji/udziałów)

 • sporządzanie kontraktów menedżerskich z członkami zarządów spółek prawa handlowego

4. Prawo zamówień publicznych

 • doradztwo w przygotowaniu oferty pod względem poprawności i kompletności po uprzedniej analizie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,

 • analiza projektu umowy,

 • pomoc prawna w zakresie sporządzenia pism skierowanych do zamawiającego

 • sporządzanie środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w stosunku do zamawiającego, Krajowej Izby Odwoławczej oraz właściwego sądu powszechnego,

 • bieżące konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych.

5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi obejmujące doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,

 • kompleksowa obsługa zwolnień grupowych,

 • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie,

 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz funduszu świadczeń socjalnych

 • współpraca przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych na podstawie przepisów o agencjach pracy tymczasowej.

 6. Prawo karne

 •   obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych

 • udział w postępowaniu przygotowawczym

 • obrona w sprawach o wykroczenia

 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie

7. Prawo rodzinne i nieletnich

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy : 

 • o rozwód i separację; 

 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;

 • o unieważnienie małżeństwa;

 • sprawy majątkowe małżonków, w tym sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym;

 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskaniu alimentów – pozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów);

 • władza rodzicielska, rozwiązanie przysposobienia;

 • pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.